Algemene voorwaarden

Notuleren op locatie

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht (hierna te noemen: 24/7 Notuleerservice Amsterdam) die tussen Opdrachtgever en Zlokker wordt gesloten voor de uitvoering van de overeengekomen dienst (hierna te noemen: notuleren op locatie.
 2. Een aanbod van Zlokker is vrijblijvend en één maand geldig.
 3. Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Zlokker zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zlokker komt tot stand op het moment dat het aanbod van Zlokker wordt aanvaard danwel dat de werkzaamheden van Zlokker aanvangen.
 5. De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. In de Overeenkomst staan de begindatum en de (verwachte) einddatum van de Overeenkomst vermeld.
 7. de overeengekomen dienst notuleren op locatie wordt door Zlokker uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht, en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 8. Bij samengestelde prijzen in het aanbod is Zlokker niet verplicht tot levering van een deel van de overeengekomen dienst notuleren op locatie tegen een overeenkomstig gedeelte van de totale (voor het geheel opgegeven) prijs of voor dat deel opgegeven prijs.

Artikel 2: De uitvoering van  de overeengekomen dienst notuleren op locatie en de verplichtingen van Zlokker

 1. In de Overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de door Zlokker uit te voeren werkzaamheden voor de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie.
 2. Zlokker zal zich inspannen om de dienst de overeengekomen dienst notuleren op locatie uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen afspraken. Zlokker zal de werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap.
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat het Zlokker vrij staat om de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie naar eigen inzicht uit te voeren. Zlokker is vrij in diens eigen werktijden.
 4. De werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van de opdrachtgever en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Zlokker is gerechtigd een derde (delen van) de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie te laten uitvoeren. Zlokker zal Opdrachtgever daarover informeren. Zlokker blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van  de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie een het naleven van de gemaakte afspraken, zulks conform het bepaalde in deze Overeenkomst.
 6. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Zlokker dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door Opdrachtgever worden ontbonden. Zlokker is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 7. Partijen kunnen afspreken dat bepaalde (tussentijdse) resultaten dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient Opdrachtgever diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na deze goedkeuring, kan Opdrachtgever Zlokker niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele fouten hierin, tenzij Zlokker op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van Zlokker.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Zlokker te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 9. Indien is overeengekomen dat overeengekomen dienst de overeengekomen dienst notuleren op locatie in fasen zal worden uitgevoerd, kan Zlokker de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
 10. Indien Zlokker op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Zlokker vergoed volgens het in de Overeenkomst vermelde uurtarief.
 11. Opdrachtgever aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid de overeengekomen of verwachte einddatum van de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie kan worden beïnvloed.

Artikel 3: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke informatie en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van Zlokker.
 2. Opdrachtgever staat jegens Zlokker in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Zlokker van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. Zo zal Opdrachtgever onder andere alle (toegangs)codes, inloggegevens, bankgegevens e.d. verstrekken.
 3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Zlokker voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie voortvloeiende extra kosten en fee ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden zoals omschreven in leden 1 en 2 zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Onverminderd de verplichtingen van Zlokker, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de door Zlokker gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Zlokker de implementatie van deze adviezen zal uitvoeren.

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Zlokker verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van Opdrachtgever.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
  – Zlokker verplicht is tot openbaarmaking op
  grond van de wet of een bindende uitspraak van de
  rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – Zlokker optreedt voor zichzelf in een juridische
  procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 5: Honorarium en betaling

 1. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 2. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.
 3. Indien overeengekomen, is Zlokker gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Zlokker.
 5. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is overeengekomen, is Zlokker gerechtigd om aan te vangen met de werkzaamheden na ontvangst van het volledige bedrag door Zlokker.
 6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Zlokker gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 8. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is Zlokker gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 9. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Zlokker maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 6: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.
 2. Opzegging dient schriftelijk (via mail) te worden gedaan.
 3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Zlokker, computerstoring of – uitval, internetstoring of – uitval, is Zlokker gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Zlokker zal hierover melding doen aan Opdrachtgever.
  Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, kan de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. Zlokker heeft recht op betaling van de werkzaamheden die zijn verricht voor de overmacht.
 4. De Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.
 5. Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 6. Aan ieder der partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 7. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 8. Indien de overeengekomen dienst notuleren op locatie is onderverdeeld in onderdelen, geldt dat de facturen voor de reeds uitgevoerde onderdelen en voor het onderdeel waaraan Zlokker op het moment van beëindiging aan werkt, volledig dienen te worden voldaan. Indien Zlokker op verzoek van Opdrachtgever voor volgende onderdelen van  de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie reeds werkzaamheden heeft verricht, dienen de facturen voor deze onderdelen eveneens te worden voldaan. Deze betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
  De bedragen voor de onderdelen van  de overeengekomen dienst  de overeengekomen dienst notuleren op locatie waarvoor Zlokker nog geen werkzaamheden heeft verricht, hoeven niet door Opdrachtgever te worden voldaan, danwel worden desgevraagd door Zlokker gerestitueerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Zlokker is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Zlokker.
 2. Zlokker is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Zlokker voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan Zlokker volgens het in de Overeenkomst vermelde en door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag.
 4. Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Zlokker verder beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle in de Overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt Zlokker aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van de uit de Overeenkomst geldende schadevergoeding.
 6. Buiten de in de Overeenkomst genoemde gevallen rust op Zlokker geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 7. Zlokker zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zlokker is aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van Zlokker werken.
 8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Zlokker ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Zlokker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Zlokker in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zlokker zetelt.
 3. Indien Zlokker op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van de Overeenkomst toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden de bepalingen uit de Overeenkomst onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.